Red 5 Eyes

Glazed ceramic vase, 12"

$260

– Sold

| /